Polityka Prywatności

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://webbuild.pl/. Dążąc do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy zapewnić, że chronimy Twoje dane osobowe na najwyższym poziomie, a w niniejszym dokumencie znajdziesz wszystkie informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

1.2.  Kto jest Administratorem danych osobowych?

1.2.1.  Administratorem strony i danych osobowych jest Agnieszka Seweryńska – Wirtualny Rozwój Osobisty, ul. Cypriana Kamila Norwida 6/6, 58-309 Wałbrzych, NIP: 8862952381, REGON: 522707327.

1.3.  Jak się skontaktować z Administratorem?

1.3.1.  W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

a)     pod adresem e-mail: kontakt@webbuild.pl

b)     pod numerem telefonu: (+48) 500-605-645

c)     korespondencyjnie: ul. Cypriana Kamila Norwida 6/6, 58-309 Wałbrzych

1.3.2.  Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: kontakt@webbuild.pl.

1.4.  Naszym celem jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

2.     DEFINCJE

2.1.  Administrator – Agnieszka Seweryńska – Wirtualny Rozwój Osobisty, ul. Cypriana Kamila Norwida 6/6, 58-309 Wałbrzych, NIP: 8862952381, REGON: 522707327.

2.2.  Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

2.3.  Strona i/lub Serwis – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem https://webbuild.pl/.

2.4. Formularz – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.

2.5.  RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

3.     DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

3.1.  Jakie dane zbieramy i w jakim celu?
Zakres i cel zbierania danych zależy tego, z jakich usług korzystasz w ramach serwisów internetowych Administratora:

3.1.1.  Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową.

3.1.1.1.       W związku z korzystaniem ze strony internetowej przetwarzamy następujące dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę na serwer:

a)     adres IP,

b)     data i godzina rozpoczęcia sesji,

c)     informacje o strefie czasowej,

d)     informacje o stronie źródłowej,

e)     status dostępu/kod dostępu http,

f)       adres strony z której nastąpiło wejście,

g)     rodzaj przeglądarki,

h)     system operacyjny i jego interfejs,

i)       język i wersja oprogramowania przeglądarki.

3.1.1.2.       Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Przetwarzanie ich odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.1.1.3.       Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt 4 niniejszej Polityki Prywatności.

3.1.2.  Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się poprzez wiadomość e-mail.

3.1.2.1.       W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, przekazujesz nam jednocześnie swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu jako nadawca wiadomości. Możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z serwisem.

3.1.3.  Przetwarzanie danych osobowych osób w social media i osób komentujących treści w serwisach.

3.1.3.1.       Nasz profil w serwisie: Facebook są publiczne. Odwiedzając nasz profil, udostępniasz nam swoje dane osobowe np.:

a)     nazwę konta;

b)     komentarze;

c)     polubienia;

d)     identyfikatory internetowe;

e)     adres IP urządzenia, z którego korzysta.

3.1.4.  Jeśli komentujesz treści w naszym serwisie, udostępniasz nam swoją nazwę Użytkownika oraz adres e-mail. 

3.1.5.  Jeśli wystawiasz opinie o produkcie w naszym serwisie, udostępniasz nam swoją nazwę Użytkownika oraz adres e-mail. 

3.1.6.  Dane te są przetwarzane w celu: umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego serwisu, profilu lub bloga w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej działalności, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami profili, fanpage lub bloga.

3.2.  Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

3.2.1.  Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a)     przez czas świadczenia usługi;

b)     do czasu wycofania wyrażonej zgody;

c)     do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

d)     do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

3.2.2.  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

3.3.  Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do przetwarzania Twoich danych osobowych?

3.3.1.  Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

a)     dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;

b)     sprostowania danych;

c)     usunięcia danych;

d)     ograniczenia przetwarzania

e)     przenoszenia danych; 

f)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);

g)     wniesienia sprzeciwu;

h)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.3.2.  W przypadku chęci skorzystania ze swoich praw, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami.

3.4.  Komu są udostępniane dane osobowe?

3.4.1.  Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

3.4.2.  Lista powierzeń:

3.4.2.1.       OVH Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, KRS: 0000220286 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

3.4.2.2.       Google Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS: 0000240611, NIP: 5252344078 – w celu korzystania z usług Google.

3.4.2.3.       Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland – w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w ramach grupy niestandardowych odbiorców.

3.4.2.4.       Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

3.4.2.5.       Urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

3.4.3.  Dane mogą być udostępniane także naszym Partnerom, z którymi współpracujemy w ramach świadczenia usług, w tym usług dostępu do kursów, a także podmiotom świadczącym usługi płatnicze i inne niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności serwisów.

3.4.4.  W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

3.5.  Czy powołaliśmy inspektora ochrony danych?

3.5.1.  Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3.5.2.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

3.6.  Czy profilujemy twoje dane?

3.6.1.  Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

3.6.2.  W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

3.6.3.  Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

3.7.  Media społecznościowe.

3.7.1.  W serwisach używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google.

3.7.2.  W związku z korzystaniem z serwisów, które zawierają taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła dany serwis, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

3.7.3.  Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Ciebie danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

3.7.4.  Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

a)     Facebook

b)     YouTube, Google

3.7.5.  Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w naszym serwisie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie społecznościowym, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokujące skrypty.

4.     POLITYKA COOKIES

4.1.  Pliki cookies i inne technologie śledzące

4.1.1.  Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

4.1.2.  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

4.1.3.  Informacje zebrane na podstawie plików cookies możemy odczytać tylko my oraz – ze względów technicznych – zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

4.2.  Zgoda na cookies.

4.2.1.  Podczas pierwszej wizyty w naszych serwisach, wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

4.2.2.  W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

4.2.3.  W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu elektronicznym.

4.2.4.  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowej.

4.2.5.  W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

·        Chrome

·        Edge

·        Firefox

·        Internet Explorer

·        Opera

·        Safari


Urządzenia mobilne:

·        Android

·        Safari

·        Windows Phone

4.3. Rodzaje plików cookies.

4.3.1.  Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli wyrażono zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.

4.3.1.1.       Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona internetowa mogła prawidłowo działać. Pliki cookies wykorzystywane są aby:

a)     zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony internetowej – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,

b)     dostosowywać treść do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,

c)     zapamiętać, czy wyrażano zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

4.3.1.2.       Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie strony internetowej. Można je wykorzystywać, aby:

a)     badać statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),

b)     wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).

4.3.2.  Pliki cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne.

4.3.3.  Pliki cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

4.4.  Cookies podmiotów trzecich.

4.4.1.  Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

4.4.2.  Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

4.5.  Analiza i statystyka.

4.5.1.  Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies analitycznych, czy nie.

4.6.  Marketing.

4.6.1.  Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Meta (dawniej Facebook). W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies marketingowych, czy nie.

4.7.  Narzędzia społecznościowe.

4.7.1.  Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook.

4.7.2.  Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

4.8.  Logi serwera.

4.8.1.  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

4.8.2.  Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.8.3.  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

4.8.4.  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.  Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na:

a)     nowe przepisy prawa;

b)     nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

5.2.  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

5.3.  Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.04.2023 roku.